สร้างความเชื่อมั่น!! ทบ. ตรวจเข้มทางเข้า-ออกชายแดน สกัดกั้นยาเสพติด พร้อมดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงประชุม APEC 2022

ทบ.มุ่งมั่นสกัดกั้นยาเสพติด เข้มผ่านเข้า-ออกชายแดน หนุนประชุมเอเปก ย้ำการฝึกทหารใหม่เพื่อสร้างคน สร้างพลเมืองที่ดี

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกประจำเดือนพฤศจิกายน โดยนำข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในเรื่องการเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและให้เหล่าทัพสนับสนุนการจัดประชุม APEC2022 ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านต่างๆ อย่างรัดกุม

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้ขอบคุณกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกที่ตรวจยึดยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญและเป็นวาระแห่งชาติ โดยในเดือนที่ผ่านมายึดยาบ้า 1,982,883 เม็ด และ ไอซ์ 1 กิโลกรัม ซึ่งการปฏิบัติภารกิจมีความยากลำบากยิ่งขึ้นและมีความเสี่ยงในเรื่องการใช้อาวุธ จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังในความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

สำหรับการสนับสนุนรัฐบาลในการจัดประชุม APEC2022 ซึ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยดูแลการเข้าออกในพื้นที่ชายแดน ด้วยมาตรการที่เหมาะสม และทุกหน่วยต้องให้การสนับสนุนและพร้อมที่จะช่วยกันดูแลให้การจัดประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย ทั้งในด้านการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล ซึ่งกองทัพบกจะสนับสนุนทรัพยากรในทุกด้านอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ยังให้ความสำคัญกับการดูแลทหารกองประจำการผลัดที่ 2/2565 ตามนโยบายครอบครัวเดียวกัน พร้อมย้ำว่า การฝึกทหารใหม่เป็นการสร้างคน พัฒนาคนให้มีศักยภาพ ให้มีความเข้มแข็งเป็นพลเมืองที่ดีโดยให้ดำเนินการฝึกเป็นขั้นตอน เริ่มจากการปรับสภาพจากบุคคลพลเรือนมาเป็นทหารที่มีความเข้มแข็ง เสียสละ ควบคู่กับการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ

โดยเฉพาะการฝึกทักษะอาชีพตามความต้องการและเตรียมแผนจัดหางานให้ โดยมอบให้กรมยุทธศึกษาทหารบกจัดหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ที่เอื้ออำนวยต่อการจัดหางานดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบกยังได้แสดงความห่วงใยถึงทหารใหม่ที่อาจจะมีปัญหา ทั้งเรื่องโรคประจำตัว โรคที่ขัดต่อการรับราชการ ปัญหาครอบครัว ความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุพการี บุตร หรือญาติที่เจ็บป่วย รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของทหารใหม่
 

ปัญหาดังกล่าวให้หน่วยทหารเอาใจใส่ช่วยเหลือดูแลรวมทั้งการประสานหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวทหารใหม่ และจากการที่กองทัพบกได้จัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในรูปโปรแกรมใช้งานหรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่ อาทิ ระบบแจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน, การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดประกอบการรับทหารใหม่, ข้อมูลสุขภาพทหารบนระบบโทรศัพท์มือถือและระบบแพทย์ทางไกล เป็นต้น

ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก ระบุว่า สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดูแลและฝึกทหารใหม่ ให้หน่วยทหารพิจารณาขยายผลและนำแอปพลิเคชันดังกล่าวไปใช้ในการฝึกและการดูแลทหารใหม่อย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการดูแลทหารกองประจำการมากที่สุด

พร้อมทั้งขอบคุณกำลังพล ในการบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งกาช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลด ให้เน้นการดูแลและคืนสภาพเครื่องมือ และทรัพย์สินของประชาชนให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติโดยเร็ว รวมถึงการเก็บเศษวัสดุหรือกระสอบทรายที่ใช้ในช่วงป้องกันน้ำออกจากพื้นที่เพื่อไม่สร้างผลกระทบในภายหน้า

สำหรับในช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวและภาคส่วนต่างๆ มีการจัดกิจกรรมการจัดงานประเพณีหรืองานเฉลิมฉลอง ล่าสุดคือการเตรียมจัดประเพณีลอยกระทง ซึ่งภาคส่วนต่างๆ จะมีการขอรับการสนับสนุนการจัดงานจากหน่วยทหารประจำพื้นที่

โดยเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัย ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก ได้กำชับให้หน่วยทหารให้การสนับสนุนการจัดงานเพื่อส่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมให้ความสำคัญกับการวางแผนและกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างรัดกุม อำนวยความสะดวกให้การจัดงานต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ให้เกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์